Get New Password

Go back to login

Synopsis Purioris Theologiae

Looptijd: 2012-2018
Coördinatoren: prof.dr. A.J. Beck (ETF), dr. W.A. den Boer (TUA) en prof.dr. H. van den Belt (UU)

Korte omschrijving van het project

Een Latijns-Engelse uitgave (Brill, Leiden) met introducties, annotaties en indices in drie delen van de Synopsis Purioris Theologiae (1625). De achterflap van Volume 1 vermeldt: This bilingual edition of the Synopsis Purioris Theologiae (1625) makes available for the first time to English readers a seminal treatise of Reformed Scholasticism. Composed by four professors of Leiden University (Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus, and Anthonius Thysius) , it gives an exhaustive yet concise presentation of Reformed theology as it was conceived in the first decades of the seventeenth century. From a decidedly Reformed perspective, the Christian doctrine is defined in contrast with alternative or opposite views (Catholic, Spiritualist, Arminian, Socinian). Both on the academic level and on the ecclesiastical level, the Synopsis responds to challenges coming from the immediate context of the early seventeenth century.

Actuele informatie: http://classic-reformed-theology.org/

Verslag boekpresentatie RCG Synopsis Purioris Theologiae, 25 nov. 2016
Verslag RCG Synopsis Purioris Theologiae april 2016

Verslag RCG Verslag RCG Synopsis Purioris Theologiae, januari 2015
Verslag RCG Synopsis Purioris Theologiae, oktober 2014
Verslag themagroep Synopsis Purioris Theologiae, november 2013

Verslag van de themabijeenkomst ‘Synergie en synopsis’
28 november 2012, Kampen
Verslag themabijeenkomst Synergie en synopsis, 28 nov. 2012

Verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2012
Het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie heeft op 18 oktober vergaderd in het gebouw van de Universiteit Utrecht. De vertalingen van enkele disputaties en tal van annotatievoorstellen werden intensief besproken. Zoals tijdens elke bijeenkomst bleek ook nu weer hoezeer de interdisciplinaire benadering en samenwerking nodig is om tot een kwalitatief goed resultaat te komen.

Tevens werd alvast een vooruitblik gegeven op het programma van de geplande Noster-themabijeenkomst op 28 november 2012 aan de Theologische Universiteit Kampen. De bijeenkomst betreft een gevarieerd symposium onder de titel “Synergie en synopsis. De winst van interdisciplinaire samenwerking in het project Synopsis Purioris Theologiae (1625)”. De morgenbijeenkomst wordt ingevuld als reguliere werkbespreking, maar is vrij toegankelijk voor geïnteresseerde Noster-juniores en -seniores. De middagbijeenkomst is tevens academisch van aard en bestaat uit vier Engelstalige lezingen met bespreking over thema’s die nauw met het project verband houden. De hieraan toegevoegde avondbijeenkomst in de Broederkerk te Kampen is toegankelijk voor een breed kerkhistorisch-theologisch en muzikaal geïnteresseerd publiek. Onder de titel ‘Puur en Ongezoet. Theologie in de Gouden eeuw’ verzorgt prof. Henk van den Belt, bijzonder hoogleraar namens de Gereformeerde Bond aan de Rijksuniversiteit Groningen, dan een lezing over ‘De Leidse Synopsis (1625) en de pure waarheid’, gevolgd door een lezing van dr. Enny de Bruijn, redacteur bij het Reformatorisch Dagblad en onlangs gepromoveerd op Revius, over ‘Jacobus Revius (1586-1658) en de zoete vrede’. De muzikale omlijsting staat in het teken van deze bekende dichter-theoloog en wordt verzorgd door Vocaal Ensemble Magnificat onder leiding van Margreeth Verboom en Sander van der Houten, hoofdorganist van de Broederkerk. We zien uit naar boeiende presentaties, vruchtbare besprekingen, ruime belangstelling en vermeerdering en versterking van de onderlinge contacten, juist ook met Noster-leden die geen lid zijn van onze themagroep.

William den Boer (TUA)

Verslag van de bijeenkomst op 12 september 2012
Een deel van de bijeenkomst bespreken we de organisatorische kant van het project, waaronder het werven van fondsen om de uitgave mogelijk te maken. Het uitbrengen van de vertaling van de Synopsis Purioris Theologiae vergt veel coördinatie. Zeker nu aan het eind van 2012 het eerste deel klaar moet zijn, moeten de puntjes op de i gezet worden voor de eerste 23 disputaties.

De bespreking van de voetnoten van de 24e disputatie over de predestinatie levert een levendige discussie op. Het luistert nauw bij het annoteren van dit onderwerp wat in Nederlandse kerkgeschiedenis zoveel strijd heeft opgeleverd. Zeker als het erop lijkt dat de auteur van deze disputatie soms min of meer afstand neemt van Reformatorische groten als Calvijn en Beza, is het nodig om goed te bekijken of we het wel goed begrijpen. Ook de daaropvolgende disputatie over de incarnatie van de Zoon van God en de twee naturen van Christus is een belangrijk onderwerp uit de theologie. In de bespreking zoeken we naar een zo nauwkeurig mogelijke vertaling en annotatie.

We spreken af op 28 november in Kampen een congres te organiseren om de eerste resultaten van het project te presenteren aan een breder publiek. In 2013 willen we een groter congres organiseren waarbij we ook buitenlandse sprekers willen uitnodigen.

De volgende bijeenkomst van de werkgroep vindt plaats op 18 oktober in Utrecht.

Elco van Burg (VU)

Verslagen van de bijeenkomst op 1 juni 2012
Het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie heeft op 1 juni in Utrecht vergaderd over de voortgang van het Synopsis Purioris Theologiae-project. De inhoudelijke bespreking cirkelt om de disputaties over het evangelie en over de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament. Ook de Latijnse annotaties komen aan de orde. Er is een systeem ontwikkeld om het mogelijk te maken de verwijzingen uit de Synopsis per auteur na te zoeken om zo te voorkomen dat er bij elke afzonderlijke disputatie extra werk verzet moet worden. Voor de uitgave is het van belang dat de editie van 1625 vergeleken wordt met de oorspronkelijke disputaties, voor zover die nog via bibliotheken beschikbaar zijn. In het eerste deel van de beoogde driedelige uitgave komt ook een algemene inleiding op het werk waarin de vertaalprincipes worden uitgelegd en waarin melding gemaakt wordt van de verschillende edities en de relatie tot de oorspronkelijke disputaties.

Het is de bedoeling om in het najaar een themanummer van Church History and Religious Culture aan de Synopsis te wijden. Dolf te Velde en Henk van den Belt onderzoeken de mogelijkheid om de presentatie van dat nummer te combineren met een klein symposium over de Synopsis.

Henk van den Belt (UU)

Het grootste deel van de vergadering werd besteed aan de plenaire bespreking van voorstellen voor annotaties bij de tekst van de Synopsis Purioris Theologiae (SPT). De betreffende hoofdstukken (‘disputaties’) gingen over drie onderwerpen: het Evangelie, de verhouding tussen Wet en Evangelie en de predestinatie. Dit zijn belangrijke en beladen thema’s in het christendom. Filologische, historische, filosofische en theologische verduidelijkingen zijn voor de lezer nodig om de teksten uit het begin van de zeventiende eeuw te kunnen begrijpen. De voorstellen voor voetnoten leverden op deze vergadering weer voldoende materiaal voor informatieve, enthousiaste en verhelderende discussies. Verder is er ook gesproken over fondsenwerving voor de publicatie en over presentaties van het SPT-project aan collega’s en aan een breder publiek.

De volgende bijeenkomst van de themagroep vindt plaats op 12 september.

Harm Goris (TiU)

Verslag van de bijeenkomst op 20 april 2012
Tijdens de vergadering van de themagroep hebben we ons met zeer diverse facetten van het Synopsis Purioris Theologiae-project beziggehouden, onder andere met de vraag hoe we de zes edities van de SPT een plaats moeten geven in de beoogde kritische editie. De meeste aandacht gaat naar het eigenlijke werk: de vaststelling van de vertaling. De door een native speaker aangeleverde vertaling wordt kritisch doorgenomen en waar nodig geamendeerd. Sommige Latijnse of Griekse begrippen hebben in de loop der eeuwen een technische lading gekregen, en vragen extra aandacht. Dan is het nuttig om in toelichtende noten de betekenis van zo’n begrip te verhelderen. Tenslotte is er nog wat overleg over verdere fondsenwerving.

De volgende bijeenkomst van de themagroep vindt plaats op 1 juni.

Henk van den Belt (UU)