Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Bericht van de directeur

01 Nov 2017

Beste NOSTER-leden,

Bijgaand vind u allen de eerste nieuwsbrief van het academisch jaar 2017-2018. Dat is inmiddels al weer twee maanden op gang, en ook binnen NOSTER zijn er alweer veel nieuwe ontwikkelingen te melden.

Het allereerste punt betreft dat we in de zomermaanden een uitstekende vervanger voor de vertrekkende secretaris Mariecke van den Berg hebben kunnen benoemen. Mariecke is inmiddels werkzaam in Utrecht, als post-doc in het project “Beyond Religion versus Emancipation. Gender and Sexuality in Women’s Conversion to Judaism, Christianity and Islam in Contemporary Western Europe. Als haar opvolger is Marco Derks benoemd. Vanaf deze plaats wil ik Mariecke van harte bedanken voor haar degelijke en tegelijkertijd creatieve inzet voor NOSTER in de afgelopen drie jaar, en Marco van harte welkom te heten. We wensen hem veel plezier in en succes bij het werk voor NOSTER.

Ik maak ook van de gelegenheid gebruik alle nieuwe leden van NOSTER, in het bijzonder de net-gestarte promovendi en onderzoeksmasterstudenten, van harte welkom te heten. We wensen jullie veel succes met (vervolg-) studie en onderzoek, en hopen dat NOSTER een actieve bijdrage zal leveren aan jullie verdere ontwikkeling – door het contact met medestudenten, mede-promovendi en seniores in ons onderzoeksveld, en doordat het programma jullie af en toe zachtjes dwingt over je eigen grenzen heen te springen.

Een van de discussies die in het vorige academisch jaar werden afgerond en waarvan de vruchten nu geplukt kunnen worden is die over een nieuwe aanpak van de onderzoeksevaluaties binnen de geesteswetenschappen. De nieuwe opzet poogt weg te komen van een eenzijdige nadruk op aantallen publicaties in toptijdschriften, en probeert ruimte te scheppen voor bredere beoordelingen die niet alleen monografieën op waarde schatten, maar ook een keur aan ander type resultaten (zowel publicaties in tijdschriften voor een groter publiek als lezingen, tentoonstellingen, advies, etc.). De resultaten van die exercitie zijn terug te vinden op de website Quality and Relevance in the Humanities. Misschien nog wel de belangrijkste vernieuwing hierbij is dat het, onder het codewoord (en modeterm) ‘narratief’, in de komende ronde nog meer zou moeten gaan over waarom bepaalde keuzes wat betreft publicatiekanalen en andere activiteiten zijn gemaakt, individueel en als groep van onderzoekers.

Aan het einde van het afgelopen academisch jaar werd ook duidelijk dat de Netherlands Academy of Religion (de NAR) voorlopig nog niet van de grond gaat komen. In overleg tussen de initiatiefnemers, de stuurgroep en andere betrokkenen (waaronder bestuur en directie van NOSTER), is besloten voorlopig met de stuurgroep te stoppen en aan NOSTER te vragen een aantal van de agendapunten van de NAR over te nemen. Daarbij staan in ieder geval de nauwere contacten tussen senior-onderzoekers in Nederland en Vlaanderen, betere zichtbaarheid naar ‘buiten’ (overheid, maatschappelijke organisaties, media), religie/levensbeschouwing in het middelbaar onderwijs, en eventuele gezamenlijke onderzoeksaanvragen, op de agenda. Dit overleg wordt de komende tijd voortgezet, waarbij ook onderzoeksschool NISIS (Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies) en andere mogelijke partners worden betrokken. Zodra daar concrete vragen en activiteiten uit voortkomen zal daar ook via de NOSTER-nieuwsbrief en natuurlijk de NOSTER-website over bericht worden.

NOSTER startte dit nieuwe academische jaar op 22 september met de eendaagse ‘Opening of the Academic Year’, in Nijmegen. Er kwam een recordaantal deelnemers, zowel wat betreft de promovendi als de onderzoeksmasterstudenten. De ochtend werd zoals gebruikelijk besteed aan bijeenkomsten van de PhD Seminars en de middag aan een gezamenlijk programma. In dat gezamenlijke programma werd de nog zeer voorlopige ‘NOSTER Atlas of Research in Theology & Religious Studies’ gepresenteerd. Hierbij was het niet de bedoeling om een uitputtend overzicht te geven van wat er in Nederland (en Vlaanderen, wat betreft de ETF) zoal op theologisch en religiewetenschappelijk terrein gebeurt, maar wel om via de informatie die het NOSTER-bureau op de websites van de aangesloten instellingen had gevonden, een eerste indruk te geven van programma’s, leerstoelen en belangrijke thema’s. Behalve dat er natuurlijk op al die deelonderwerpen mensen en groepen over het hoofd waren gezien, leverde de presentatie vooral een spannende discussie op over welke thema’s nu relevant zijn en zouden moeten worden. Waar we als NOSTER-bureau deze atlas in eerste instantie vooral bedoeld hadden voor de interne discussie, rees al snel de vraag of dit, bijgewerkt en al, niet ook zou kunnen dienen als een toegankelijke kennismaking voor buitenstaanders met het theologisch/religiewetenschappelijke landschap. Die vraag werd door veel aanwezigen positief beantwoord en het NOSTER-bureau zal daar de komende tijd een concreet plan voor uitwerken, temeer omdat zo’n atlas een goede bijdrage zou kunnen leveren aan de bovengenoemde zichtbaarheid naar ‘buiten’.

NOSTER had voor deze openingsbijeenkomst ook de senioren expliciet uitgenodigd, in het kader van de versteviging van de onderlinge contacten. Gezien de relatief korte termijn waarop die uitnodiging werd verstuurd, was het aantal seniores relatief gering. Hoe we dit voor komende bijeenkomsten precies vorm gaan geven is op het moment nog in discussie, maar in ieder geval noemen we hier alvast de volgende algemene NOSTER-bijeenkomst op vrijdag 26 januari in Leiden. Deze dag wordt samen met NISIS georganiseerd. Het precieze programma volgt snel, maar noteer de datum vast! Ook de datum van de Spring Conference (16/17 april, Driebergen) staat al in de agenda. Behalve voor de juniores (die deze datum natuurlijk allang in hun agenda hebben), en voor hun begeleiders (die we allicht weer wat meer gaan betrekken) overwegen we ook hier een programmaonderdeel mede op de seniorleden toe te snijden.

Hartelijke groet,

Heleen Murre-van den Berg (directeur NOSTER)