Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Get New Password

Go back to login

Bericht van de directeur

17 Jan 2018

Beste NOSTER-leden,

Hoewel al wat laat in januari, begin ik toch met iedereen een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen, met veel mooie onderzoeksprojecten en goed onderwijs op alle niveaus!

Wat het NOSTER-bureau betreft, hopen we in dit jaar in ieder geval een goede start te maken twee voor ons belangrijke onderwerpen: het ontwikkelen van een gezamenlijk onderzoeksthema op het gebied van theologie en religiestudies en nadere samenwerking met verwante organisaties, in het bijzonder met NGG en NISIS.

Om met dat laatste te beginnen: na een geslaagde gezamenlijk georganiseerde conferentie in het najaar van 2016 is in overleg tussen de bureaus en besturen afgesproken om door te gaan met samenwerking waar dat mogelijk is. Een van de opties die toen al geopperd werd, en waar we volgende week een start mee maken, is het gezamenlijk organiseren van de eerste activiteit in het nieuwe kalenderjaar: bij ons de Midyear Meeting geheten, bij NISIS de Netwerkdag. Deze gezamenlijke dag zal volgende week vrijdag (26 januari, Leiden, meer info is hier te vinden) plaatsvinden. Voor ons zullen de gebruikelijke seminarbijeenkomsten in de ochtend plaatsvinden, daaromheen, en vooral in de middag is een gezamenlijk programma opgesteld. Voor degenen die zich nog niet hebben opgegeven, het kan nog tot en met dinsdag 23 januari!

Naast andere onderzoeksscholen, staan ook de vele verbanden (vaak de vakverenigingen) die in ons gebied op het gebied van theologie en religiewetenschappen actief zijn, op ons lijstje om nauwer mee samen te werken. De eerste waarmee we later dit jaar een gezamenlijke activiteit organiseren is NGG. We zullen onze openingsdag eind september verschuiven en laten aansluiten bij de najaarsconferentie van NGG – gepland voor 29 t/m 31 oktober in Leiden. Meer nieuws hierover volgt snel, maar in ieder geval zal het programma zowel voor junioren als senioren veel interessants bevatten!

De achterliggende reden om dit type samenwerking te zoeken en verder te ontwikkelen is wat ons betreft gelegen de overtuiging dat het belangrijk is de verregaande versnippering van ons vakgebied enig tegenwicht te bieden. We organiseren met elkaar heel veel mooie activiteiten, maar vinden tegelijkertijd niet genoeg tijd om daar dan ook naar toe te gaan. Anderzijds moeten spannende plannen op de lange baan geschoven worden omdat er niet voldoende geld beschikbaar is. Dergelijke samenwerking, met alle werk en lastige keuzes die daarbij horen, zal ook bijdragen aan betere zichtbaarheid van ons vakgebied naar ‘buiten’, de bredere samenleving, de overheid en de media.

Vanuit NOSTER gezien is een belangrijke bijkomende reden dat we ons de komende tijd ook actief gaan inzetten seniores bij een aantal van de activiteiten te betrekken. Dat kan alleen als we zo min mogelijk extra activiteiten gaan organiseren. We horen dan ook graag van zowel junior- als seniorleden verdere ideeën voor dergelijke samenwerkingen, zeker ook met onderzoeksscholen en vakverenigingen die nog niet genoemd zijn.

Het tweede onderwerp dat voortvloeide uit het ontwikkelen van het beleidsplan vorig jaar en de gesprekken naar aanleiding van het stoppen met de NAR-activiteiten, is de wens om met elkaar na te gaan denken over een gezamenlijk onderzoeksthema. Zo’n thema zou ingezet kunnen worden om gezamenlijke kleinere of grotere onderzoeksaanvragen op te zetten, om bij NWO voorstellen te doen voor eventuele programma’s, en om activiteiten binnen NOSTER enigszins te structuren (zonder meteen ‘alles’ wat we doen onder zo’n thema te willen vatten – dat zou tot een vaag thema leiden, en de creativiteit waaruit nieuwe thema’s voortkomen al te veel onderdrukken). De eerste gesprekken daarover gaan binnenkort plaatsvinden. Jullie zullen daar vanuit NOSTER of andere gremia zeker over horen. Voor nu: ideeën voor thema’s en voor de inzet daarvan, zijn van harte welkom.

Tot slot: ik noemde net al het beleidsplan. In aansluiting op de afspraken rond de eerste vijfjaarstermijn van NOSTER in Nijmegen (waarvan we nu net het tweede jaar zijn ingegaan), is door de directeur, in samenspraak met het dagelijks bestuur en schoolbestuur van NOSTER, een beleidsplan opgesteld. Een belangrijk deel daarvan betreft voortzetting van de huidige koers, maar de twee bovengenoemde punten vloeien daar ook uit voort en staan de komende jaren hoog op de agenda. Ook hier geldt weer: als leden naar aanleiding dit beleidsplan nog verdere suggesties hebben, horen we dat graag.